مدیریت وتجارت
بررسی وتحلیل موضوعات مدیریتی وتجاری
نویسنده: فروشگاه همه ما - ۱۳٩۳/٥/٢٩

بنام خدامحورمهربانی

باسلام وعرض ادب

دراین مقاله باتوجه به قولی که داده بودیم می خواهیم فنون،روشها وراههای خلاقیت ونواوری رابصورت علمی کاربردی خدمتتان عرض کنیم. 

درنوشته های پیشین شماراباخلاقیت ونواوری وویژگیهای افرادخلاق ونواوراشناکردیم والان درباره فن هاوتکنیکهای خلاقیت ونواوری مطالب مفیدی ارائه میکنیم... 

فنون خلاقیت ونواوری؛ ۱-روش اقای اسبورن که امروزه درهمه جابیشتراستفاده میشوداین است که مساله به گروه کوچکی ازافرادداده میشودچنددقیقه به انهافرصت میدهند

تادرباره ان نظرات خودرابسرعت بیان کنندپاسخ هابرروی تابلویی نوشته میشودویاصداهاضبط شده وهمه انرامی بینندومیشنوندواین امرباعث جرقه ایی درذهن افرادنسبت 

به پیداشدن راه حل درست برای مساله موجودمیگردداین فن تحرک مغزی هم نامیده میشود ودران تعدادنظرات ارائه شده، 

بوجودامدن تفکرزنجیره ایی یعنی استوارشدن تفکرات برمبنای نظرات یکدیگر، عدم انتقادنسبت به نظرات یکدیگر، قضاوت وارزشیابی نظرات بعداهستش این چهاراصل فن تحرک مغزی است. 

بنظرخانم زهرابرومنداین نظریه جریان ازادعقایدراتشویق می کندعدم انتقادبه نظریات ارائه شده باعث 

شکوفایی خلاقیت اعضای گروه میشود جلسات گروهی جالب وبرانگیزاننده،،بوجوداورنده روح جمعی،ایجادتعهدکافی برای اجرایی کردن ایده ها وافزایش ارتباطات بین اعضامیشود. 

۲- یافتن یاایجادارتباط اجباریست بنظراقای دکترالوانی این فن تلاش دریافتن ارتباط بین دوگروه یادوپدیده یادوموضوع متفاوت است.۳- فن سوم فن تجزیه وتحلیل هرفولوژیک گفته میشود

دراین فن پدیده یاموضوع یامساله ازنظرریخت وساختارکلی تجزیه وتحلیل میشودتابه یک یاچندموردتازه دست یازیده شود. 

فنون دیگرکه اقای الوانی معرفی میکند: ۴-پرسشهای ایده برانگیزیعنی سوالات متفاوت دررابطه باقضیه پرسیدن است. ۵-الگوبرداری ازطبیعت ومتناسب کردن ان باموضوع موردنظراست.

۶-تفکرموازی یامعکوس سازی یاپیوندتصادفی نام دارد که دران مشکلات وضعفهارانقاط قوت وتوانایی می بینیم که منجرب بوجودامدن اندیشه واسط غیرممکن وورودبه عرصه هاوشیوه های 

نوین میگرددوباعث افزایش وسعت دیدمیشود.فنونی که اقای رضائیان ارائه میکنندعبارتنداز: ۷-ثبت کردن اندیشه هایی که به ذهن واردمیشوند ثبت کردن ومکتوب کردن یک اندیشه درزمان بروزوایجاداندیشه نواست. ۸-انتخاب زمانی برای فکرکردن ۹-استفاده کردن ازروابط مابین افکارکه منجرب بوجودامدن چیزهای تازه میشود. ادامه ۸-درطول بیست وچهارساعت که دران ذهن ادمی بیشترین حالت وفعالیت خلاقانه خودراداردوانرااشکارمیکند.

درمقالات بعدی به سایرتکنیکهاوروشهای خلاقیت ونواوری اشاره کرده وتشریح میکنیم باخلاقیت ونواوری موفقیت همیشگی است داودسیف الهی

 

نویسنده: فروشگاه همه ما - ۱۳٩۳/٥/٢۳

بنام خداوندیکتا

باسلام وسپاس وعرض ادب

درنوشته پیشین شماراباخلاقیت ونواوری اشناکردیم وتعریف انرااززبان اساتیدبیان نمودیم دراین نوشته میخواهیم باویژگیهای افرادخلاق ونواوراشناشویم ایامی خواهیدبدانیدجزافرادخلاق ونواورهستید؟خودراباین مواردبسنجید ....گرداوری شده ازکتابهای تئوریهای مدیریت اقای دکترالوانی،،نظریه های مدیریت اقای دکتررضائیان،، مقاله خانم مریم رضایی،،تحقیقات داودسیف الهی.... ویژگیهای افرادخلاق ونواور؟ ۱-همگامان ومنطبقان بامحیط متغیروپیچیده خود۲-تغییردهندگان اوضاع وشرایط فعلی وتاثیرگذاردرشرایط فعلی واینده خودومحیط اجتماعی اشان ۳- کسانی که وضعیت هاومسائلی که قبلادیده نشده رامیبینند ودرک میکنندوفکربکرارائه میکنند ۴-کسانی اندکه ایده هاوتجربیات قبلی حاصل ازمنابع گوناگون رابه همدیگرربط میدهندوانهارابرمبنای مزیتشان بررسی میکنند ۵- کسانی که سلاست فکردارند یعنی برای یک مشکل یامساله اندیشه وفکرخودرامنعطف وسیال می سازندوازچندین جهت برای ان راه حل ارائه میکنند ۶-کسانی که به پیش فرضهای قبلی تردیدپیدامی کنندیاتردیددارند ۷-کسانی که به رسم وعادات وروال قبلی امورخودرااسیرنمیکنندازادندواستقلال فکری دارند ۸- کسانی که فی البداهه ازنیروهای احساسی ،ذهنی وبینشی خوداستفاده میکنند ۹- کسانی که انعطاف پذیری بالایی درفکروعمل دارندودارای درخششهای ناگهانی فکرواندیشه هستند ۱۰- مبتکراولیه هستند ۱۱- هنگام بروزمشکل نگرش خودراتغییرمیدهند ۱۲- پیچیدگی هاوسختیهارابه روال عادی وعمومی ترجیح میدهندوهمرنگ روزمره باجماعت نیستند ۱۳- تمایل زیادی به استقلال کاری وزندگی وفکری وگفتاری وبیانی دارند ۱۴- ازایده های خودسرسختانه دفاع میکنند ۱۵- طالب اختیارزیادی هستند ۱۶- ازدستورات غیرمنطقی اطاعت نمیکنندودرمقابل ان سخت وصریح مقاومت وجبهه گیری میکنند ۱۷- اداره انهادرسازمان وخانواده مشکل است ۱۷- انرژی زیادی دارندوساعتهابرروی کارخودتمرکزمیکنند ۱۸- باهوشندازایده ایی به ایده دیگروازچشم اندازی به چشم اندازدیگرمیپردازند ۱۹- بین تخیل وواقعیت حرکت میکنند ۲۰- هم درونگراوهم برونگراهستند ۲۱- متواضع ودرعین حال مغرورندچون باشرایط مواضع رامیسنجندوتصمیم گیری میکنند ۲۲- به سه عامل توجه ویژه دارند انچه که خودشان دارندانچه که درشرایط حاضرتاثیرگذاراست وانچه که درطرف یاطرفهای مقابل اثرمیکندتوجه دارندواقتضایی عمل میکنند ۲۳- گاهی تفکرات سنتی ومحافظه کارانه وگاهی سرکش وخودرای هستند ۲۴- نسبت به کارهااحساسی ودرعین حال کاملامنطقی ومتفکرانه ومعقول عمل میکنند ۲۵- دارای خلوص وصراحت وصداقت وتعهدوحساسیت ومسولیت پذیری اندوبیش ازاندازه لطف میکنند ۲۶- اگرخودش یااطرافیانش رااذیت کنیدسالهادرموردانتقام گرفتن ازراههای گوناگون فکرمیکنندوانتقام گیریشان بی حدوحدوداست چندین برابرضربه ایی که خورده اندرامی زنندوسیری پذیرنیستند ۲۲- اگرازانعطاف پذیریشان بصورت زرنگ بازی به نفع خودتان استفاده کنیدفوری متوجه میشوندولی اعلام نمیکنندودرزمان ومکان وشرایط مناسب بدترین ضررهارامتوجه شمامیسازندوشدیدترین ضربات راواردمیکنند ۲۷- به اندازه بخششان بهمان اندازه وبیشترشجاع،مدبر،انتقام گیر،متفکر،ارام،صبور،ارزش گذار،هستند ورفتاری محترمانه وگاهی تحکم امیزوجسورانه دارند.... باسپاس داود سیف الهی ... درمقاله بعدی روشهاوراههاوچگونگی خلاقیت ونواوری راتشریح خواهیم کردموفق باشید

نویسنده: فروشگاه همه ما - ۱۳٩۳/٥/٩

بنام خدا

باسلام وعرض ادب

امروزه همگان واقف به سایه شوم نظام سرمایه داری وتبلیغات رنگین وجلوه های متعددبرای هرچه بیشترمسلط شدن برافکارانسانهاهستیم ونتایج این سلطه که کشتارها،جرم وجنایات،بی عدالتی ها،فقروفساد،جنگ ها،نابرابریهاومواردفجیع ترازاینهارابه عینه می بینیم...

انان باتبلیغات حرص،طمع،ازمندی،قدرت طلبی فردیت وفردیت طلبی که نتیجه ایی جزشکست وگرفتارشدن دردام کلاه برداران نداردوکلیه مواردپوچ وتوهمی رابصورت ایده ال مطرح میکنندوباامکانات رسانه ایی بصورت تصاویرتوهمی القامیکنندوبراذهان اکثریت تسلط پیداکرده اند....

بانیازهای کاذب ذهنیتی که بوجوداورده اندازتلاشها،تمامی منابع،امکانات،داشته های اکثریت ذه نفع رفاه اقلیت بهره کشی میکنند.... ورفته رفته برشدت ان اضافه میکنند.انچه مردم بایدبدانندباادامه دادن به این روال همان نتایج گذشته وحتی بدترازان برسرفرزندانشان وخودشان واطرافیانشان ودوستانشان دراینده نازل خواهدشد...

این نظام بامسلط کردن نفسانیات وحرص وطمع باعث شده مردم به سمت خریدونگهداری دارایی های نابهره ورمثل زمین،مسکن،طلاوجواهرات،ارزها،لوازم لوکس وتجملی وزندگی اشرافی وتشریفات بی حدومرزکشیده شوندکه زاییده ذهنهای بیماروفردیت طلب وسواستفاده گرواشرافی گری ضعیف وپست فرانسوی،انگلیسی وامریکایی ونظامهای سرمایه داریست که خوداقتصاددانانشان فریادمیزنندنظام سرمایه داری شکست خورده وجوابگوی مشکلات بشری نیست ولی مردم بادیدن وشنیدن خودشان توجهی به این صداهانمیکنندوهمواره به راه باطل خوداصرارمیورزند..

.راهی که مردم میتوانندبرگزیننداینست که بجای پس اندازدارایی های نابهره وربخشی ازپس اندازهاوفروش دارایی های نابهره وربه تشکیل تیم های کاری خانوادگی بااشنایان ودوستان خودشان اقدام کنندوانواع کسب وکارهاراراه اندازی کنندوبه ارائه تولیدوخدمات هرچه بیشتراقدام نمایندواینگونه ازبیکاری فرزندان ونابرابریهاوبی عدالتی هاجلوگیری کنندوناله سرندهنداین رازیست که نظام سرمایه داری انراقرنهاست پنهان نگه داشته وسرکوب نموده مردم بایدبااتحادشان وقویترکردن پیوندهاوانسجام هرچه بیشترتیم های واحدبرای راه اندازی کسب وکارهاازاشنایان ودوستان خوداقدام کنند....

. سرمایه داری بدنبال فردیت افرادوفردیت طلبی برای استثمارهرچه بیشترانسانهاست وبرایش خانواده وانسان اسیایی،امریکایی،اروپای وافریقایی هیچ تفاوتی ندارد.... خانواده بجای خریددارایی نابهره وری مثل طلاودرمقابل دیدن بیکاری فرزندانشان به سرمایه گذاری این پولهادرتیم های کاری خانوادگی اقدام کنند وبااینکارهابه فرهنگ ناکارامدوغیرموثرتضعیف کننده واسیب زن وغیرانسانی،اشرافی گری دامن نزنندچون این اتش قدرتمندحرص وطمع است که خودشان رادران میسوزاندوشدیدترخواهدسوزاندهم خودشان وهم فرزندانشانراطعمه خودخواهدکرد....

کسانی که به معنای امروزی برای همدیگرکلاس میگذارندودارایی وظواهررانشانه تشخص میدانندکسانی اندکه ضعیف وافرادبی ثمر،بی خود،زالوهای حقیق زندگی مردم وافرادفوق العاده نفهم وسطحی نگرجامعه اندکه انواع توهین هارابه مردم،دوستانشان،اشنایان دورونزدیکشانی میکنندوانواع بی احترامی هاراروامیدارندوبه واقع نشان میدهندافرادبوضوح بی ارزشی هستند بایداینان رابه نگرش عمیق وخصلتهای خوب انسانی فراخواندودرصورت هدایت نشدنشان بشدت ازانان دوری وبرخوردکرد...

مردم بخصوص خانواده هانبایداجازه دهندهیچ سیستمی اتحادوانسجام وهمفکری وهم ذهنی،انانراازبین ببردبلکه بایدباتجمیع منابع وامکانات وداشته هایشان وددنبال کردن طرح،هدف وخواست مشترک،همگام باارزشهاواصول درست زندگیشان راازظلم وستم افرادمریض مبراکنندوان زندگی رادرست کنندکه میخواهند....

افراددرتیم کاری کاراییشان به چندین برابرمیرسدوامروزه اگاه باشیدتمامی شرکتهای درصدربصورت تیمی اداره میشوندواین دلیل موفقیت است فردیت همیشه باشکست مواجه بوده وازاین به بعدهم خواهدبودگروه هم شکست میخوردولی دیرترامایک تیم منسجم همیشه موفق است وماتصمیم قاطع داریم این فرهنگ رادوباره احیاوبصورت علمی کاربردی ارائه کنیم..... باسپاس سیف الهی برای دریافت فایل صوتی یانوشتاری کتاب درایمیل یاسایت یاازطریق پست تماس بگیرید.

مدیریت وتجارت
مقالات مدیریت و تجارت www.froshgahmaa.ir www.centerkalla.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

  برای نمایش نمونه گالری عكس روی دكمه روبرو كلیك كنید!