عالی ترینها چگونه می اندیشندورفتارمیکنند؟۲

بنام خدا

باسلام وعرض ادب

درمقاله پیشین باتعدادی ازاندیشه هاورفتارعالی ترین هااشناشدیم ودرادامه ان به نکات دیگری ازنحوه اندیشه ورفتارانهاخدمتتان بیان میکنیم. نگاه مابه عالی ترین ها،دربعدفرهنگی،سیاسی،اجتماعی،تجاری،عمومی،اقتصادی ومواردی که به نحوی باتلاش وتفکردرست واصولی وموثرومفیدامیخته باشدهستش وبین خانم یااقاوافرادی باسن کم یازیاداین خصوصیاتی که بیان میشودتقریبایکسان هستش.

درتجزیه وتحلیل مراوده ای بحثی است که انسانهاراازنظرمراوده ورفتاردرسه گروه قرارمیدهنداین سه گروه عبارتندازافرادی که باتفکرات،مراودات ورفتارهاکودکانه دارند،افرادی که تفکرات،مراودات ورفتارهایی دارندکه نشان دهنده بلوغ انهادرابعادگوناگون شخصیتی اشان است وافرادی که درگروه بزرگسال قرارداده میشوندوبه انان پدرعصبانی یاپدربزرگ ناصح میتوان گفت.

هدف ازگفتن این سه گروه این بودش که بدانیم عالی ترین هارفتاروگفتاروتفکراتی دارنده که درگروه افرادبالغ قرارمیگیرندزیراانان باتجزیه وتحلیل تمامی مواردموجودیک مساله یاقضیه بهترین تصمیمات رادرموردحل ان اتخاذمیکنندوانرااجرایی میکنند.

ازدیگرخصوصیات انان این هستش که درسرمایه گذاریهایی که برای ایجادیک کسب وکارجدیدانجام میدهندعلاوه بربرنامه ریزی مکتوب درموردان موردمهمی که درنظرمیگیرنداینه که یک کارجدیدمثل بچه ایی که متولدمیشودوازهمان اول تامدت زمان مشخصی دربازه زمانی سه تادوساله نیازمندهزینه کردن وهزینه کردن ورسیدگی وتلاش برای راه افتادن ورسیدن به سوداوری است زیرادربحث های تجاری وبازرگانی یک کسب وکارازمراحل متعددی تقریباروالی شبیه روال متولدشدن وزندگی یک انسان رادارد وازتوالی، بوجودامدن تفکردررابطه بایک کسب وکار،تحقیق وپژوهش درموردان ،برنامه ریزی مکتوب برای ان مثل برنامه ریزی برای یک پروژه که بایددارای گره های متعددی باشدوهرکدام ازانهادرمراحل مختلف به تنهایی یاباهم شروع میشوند ودارای زمان بندی،امکان سنجی،درنظرگرفتن محدودیتهاومشکلات موجودومنابع مشخص وهزینه مشخص است وزمانیکه همه اینهابه پایان میرسندتازه به اول راه میرسه که تامدت زمان رشدان هزینه های مربوطه نیزبایدپرداخت شود.

میدانندزمانی که کسب وکاربه مرحله رشدرسیدهمچنان به حجیم شدن خودادامه میدهدتابه بلوغ وبلوغ کامل برسدکه دراین زمان نیازمنداستراتژیهای پیچیده ایست که بتوانددربرابررقباپاسخگوی مشتریان وحفظ موقعیت کنونی باشددرحقیقت درجبهه جنگ پنهانی تمام عیاری واردمیشودکه کمترین غفلتی شدیدتریت لطمات رابه اوواردمیکندوکسب وکارهایی دراین موقعیت موفقندکخ بهترین ومتخصص ترین ومجرب ترین افرادوتیم هارادراختیارداشته باشندواینهاعلاوه برفایق امدن برمشکلات موجودبسیاری ازکسب وکارهای موجودرادرخودبصورت مستقیم یاغیرمستقیم ادغام میکنندوبه عنوان رهبردرکارمربوطه قرارمیگیرند....

عالی ترین هاعلاوه براتکابه قدرت لایزال الهی به قدرت درونی وتلاش واعتمادبه نفس خودنیزمتکی اندبااینکه نسبت به بسیاری ازانچیزهایی مه میدانندتردیدیاابهام دارندولی هیچگاه اجازه نمیدهنداین تردیدوابهام هامانع ازپیشرفت انهاشودوبه همکاری درائتلافهای خلاق واصولی ادامه میدهندوهیچگاه درمسیررشدشان تنهانیستندبااینکه امکان داردبه عنوان ایجادکننده یک راه وهدف باشندولی انراباافرادقدرتمندی ازنوع خودشان ادامه میدهند.

ازدیگرخصوصیات انهاعدم بهانه جویی،عیب جویی است بدنبال نقاط ضعف درسایرین ورویدادهاوکارهانیستندنقاط قوت رابرجسته میسازندوبه عنوان ایجادکننده انرژی وبوجوداورنده هیجان لازم جهت هدایت همه نیروهادرراه درست برای انجام هدف مشخصی است.

هیچکدام ازاین افرادمتکبرومغرورنمیشوندوبه سایرین هیچ گونه فخرفروشی نمیکنددوسپاسگذاری ازکمکهای دیگران درجهت انجام هدفهایشان ازخصوصیات بارزانهاست وحتی کارهایی که خودشان بیشترین نقش رادرانجام انهاداشته اندبانام افرادی که درکنارانان بوده اندبه اتمام میرسانندوتمام پاداشهای مربوطه به انرابه ان افرادمیبخشند وواقعامیتوان گفت خصوصیاتی که خداوندبرای مومنان میشماردبواقع دراین افراداست.

صبروبردباری،صعه صدر،تلاش مداوم منظم وهدفمندوهدایت شده درمسیرمعین ودرست،اگاهی،ایجادکردن توانمندی درخودبادست کشیدن ازکارهاومواردبیهوده ،غیرضروری وکم اهمیت ،دانستن شیوه امور،وهدرندادن اوقات ولحظات وانرژی خودبرسرمواردپوچ ازدیگرخصوصیات این افراداست......

باسپاس ازاخصاص لحظات ارزشمندتان داوودسیف الهی. جهت دانلودمقالات وکتب متعددعمومی وتخصصی به وبسایت بنده به ادرس www.froshgahmaa.wada.ir مراجعه فرمایید.

www.froshgahmaa.ir فروشگاه همه ما 

/ 3 نظر / 9 بازدید
غزل

سلام خوبي؟ چند روز پيش يکي از دوستانم سايت زير رو بهم معرفي کرد که باهاش تبادل لينک کنم من فکر کردم تاثيري نداره ، ولي بعد از اين که وبلاگم رو تو اين سايت و سايت هاي شبيهش لينک کردم هر روز بازديد وبلاگم زياد ميشه. خواستم اين سايت رو به تو هم معرفي کنم . حتما تبادل لينک کن چون لذت وبلاگ نويسي تو آمار بالاست.منتظرم.مرسي. http://tabadolelinks.ir

تبديل وبلاگ به سايت

سلام دوست عزيز ميدوني تا حالا چند بار کل وبلاگهاي سرويس دهندگان وبلاگ رايگان با کل اطلاعاتشون از بين رفته؟! ولي با داشتن وب سايت اختصاصي هيچ وقت خطر از بين رفتن اطلاعات و نوشته ها شما را تهديد نمي کنه. فقط با 48 هزار تومان ميتوني يه وب سايت اختصاصي با آدرس اختصاصي داشته باشي. هم امکاناتش خيلي خيلي بيشتره ، هم ميتوني ايميل اختصاصي داشته باشي و .... توضيحات بيشتر تو اين صفحه هست: www.blog.webgar.com