روشنایی باشیم نه تاریکی

دززبان اذری ضرب المثلی داریم که ترجمه ان میشه،،اگرهمه تاریکی های دنیاجمع شوندنوریک شمع کوچک راهم نمیتوانندازبین ببرنند،، مفهوم عمیق این ضرب المثل اینه که اگرماروشن بین،مثبت اندیش،متمرکزدراهدافمان،عملکردعالی ومثل حتی یک شمع کوچک انچه راداریم درروشن کردن اطراف خوددرتاریکی به کارگیریم که علاوه برمااطرافیان نیزازاین روشنایی بهره مندشوندهیچ تاریکی نمیتواندنورماراخاموش کند.ماهمگی میدانیم تعدادزیادی،مهربان بااخلاق ودرستکار،عادل ومنصف،راستگوومتعهدبه حرفاوشعاراشون نیستن ولی دربرابراین افرادافرادبزرگ ونیکوکردارودرستکارورئوف وقهرمانانی وجوددارندکه حدومرزاوناروبهشون نشون میدن.وحتی خودمادردرونمان ابعادگوناگون نجابت وغیرنجابتی،مهربانی ولجاجت،اراده وبی ارادگی،توهم وواقعیت گرایی،خوبی وبدی وجوددارندوخودماییم که باانتخاب هرکدام ازانهاشخصیت وزندگی وسرنوشتمان رارقم میزنیم.ودرزندگیمان علاوه براینکه استعدادهایمان نقش دارندانتخابهایمان هم نقش ایفامیکنند. www.froshgahmaa.ir

/ 0 نظر / 9 بازدید