پذیرش درتیم مدیران وشرکای فروشگاه همه ما

فرصت استثنایی پذیرش افرادخلاق وفعال درتیم شرکاومدیران (فروشگاه همه ما) درسراسرکشور : 

 

 (فروشگاه همه ما www.froshgahmaa.ir )

 

ازطریق وبلاگ ووبسایت های خود،شهرمحل زندگی خودوتامین نیازهای اشنایان ودوستان خوددرامدکسب کنید.

 

 

 

۱-تیم نمایندگان (فروشگاه همه ما) : 

 

به عنوان نماینده (فروشگاه همه ما) بصورت مستقل تجارت کنیدنیازهای فروشگاههای شهرمحل زندگیتان ودوستان واشناین خودراتامین کنید وسودکالارا به صورت مستقیم ازنتیجه فعالیت خودببریید(تعدادکالای کم ویازیاد) تامین کالاهای موردنظرتوسط فروشگاه همه ما.

 

۲-تیم مدیران فروش (فروشگاه همه ما) : 

 

دروبلاگ یاوبسایت خودکالاهای موجوددرسایت(فروشگاه همه ما) راباتصاویرومشخصات کالاباشماره های تماس خودتان رابه نمایش بگذاریید تبلیغات انجام دهیدبرای خودتان مشتری جذب کنیدوبصورت دایمی ازتمامی خریدهای مشتری سودقابل توجهی ازنتیجه فعالیت خودببریید. تامین کالاتوسط فروشگاه همه ما وفروش کالاتوسط شما.

 

۳-تیم تجارنوجوانان وجوانان (فروشگاه همه ما) :

 

نیازهای فروشگاهها،تعاونی ها،سازمانهاودوستان واشنایان خودتان درشهرخودتان ویادیگرشهرهای مدنظرخودراازبرندها(مارکهای )موجوددرسایت (فروشگاه همه ما) رابصورت مستقیم بامعرفی انهاوکالاهای موردنیازشان به فروشگاه  وتامین کالاهای درخواستی انهادرهربارخریدازفروشگاه (کم یازیاد) سودخیلی زیادی رابدون نیازبه اختصاص سرمایه درگردش ازنتیجه فعالیت خودببریید.

 

توجه : 

 

۱- تمامی عزیزان ازتمامی پاداشهاومزایایی مثل مسافرت های داخلی وخارجی ، پاداشهای مالی ، کارتهای هدیه، شرکت داده شدن درهربارقرعه کشی های فروشگاه وسایرمزایایی که تعریف میشوندوبه اطلاع دوستان واعضای تیم می رسندباتوجه به نتیجه فعالیت خودبهره مندمیشوند.

 

۲-تمامی قیمت های ارائه شده درسایت قیمت نقدی مصرف کننده هستش وبرای فروشگاهها،تعاونی ها،سازمانها،نمایندگان وافرادی که بصورت مستقل اقدام به خریدمیکنند باتوجه به میزان ومقدارخریدتخفیف های لازم داده میشود.

 

۳-مابابیش ازچهارصدفروشگاه معتبرواکثرتولیدکنندگان وواردکنندگان کالاهای خانگی درسراسرکشورهمکاری می کنیم ومشکلی ازبابت تامین کالاهای موردنیازنخواهیدداشت.

 

۴-بامعرفی تولیدکنندگان وواردکنندگان کالاهای باکیفیت به مادرتکمیل کالاهای فروشگاه وقراردادن کالاهای انان درلیست کالاهای موردفروش فروشگاه به موفقیت کسب وکاروتجارت کشوروخودتان کمک میکنید.

 

باسپاس فراوان ازهمه بزرگواران وعزیزان. (فروشگاه همه ما www.froshgahmaa.ir )

 

 

 

ارسال تقاضاهاومشخصات وپرسش ورفع ابهامات ازطریق (تماس باما) درمنوی بالای سایت یابه 09387938445

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید